Πρόσκληση με κωδ. ΤΒ04 και τίτλο: «Τεχνικοί Σύμβουλοι Επιτελικών Δομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 10, 11 και 12, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

Το αρχείο της Πρόσκλησης ΤΒ04 (356 PDF|ΚΒ)

1η τροποποίηση της Πρόσκλησης ΤΒ 04 (309|PDF|ΚΒ)

2η τροποποίηση της Πρόσκλησης ΤΒ 04 (510|PDF|ΚΒ)

3η τροποποίηση της Πρόσκλησης ΤΒ 04 (454|PDF|ΚΒ)

Τα συνημμένα αρχεία της Πρόσκλησης ΤΒ04 (.zip |1,1 ΜΒ)