Πρόσκληση με κωδ. ΤΒ03 και τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ» για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 10, 11 και 12, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

Το αρχείο της Πρόσκλησης ΤΒ 03 (2,5 ΜΒ)

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΤΒ 03 ( 0,5 ΜΒ)

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΤΒ 03 ( 0,5 ΜΒ)

3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΤΒ 03 (0,5ΜΒ)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (1 ΜΒ)