1η Τροποποίηση της πράξης «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης” με κωδικό ΟΠΣ 374106 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 1 (PDF|1.529 KB)