1η Τροποποίηση της πράξης «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ 374106 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 1 (PDF|1.529 KB)