Ένταξη της Πράξης «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΑΠ 6 (8 Περιφέρειες)» με Κωδικό ΟΠΣ 5000702 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020»

Απόφαση Ένταξης  (PDF | 516 KB)

Ένταξη της Πράξης «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000042 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020»

Απόφαση Ένταξης (PDF | 233 MB)