Ένταξη της Πράξης «ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΑΠ 6 (8 περιφέρειες)» με Κωδικό ΟΠΣ 5000693 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020»

Απόφαση Ένταξης (PDF | 515 KB)

Ένταξη της Πράξης «ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000041 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020»

Απόφαση Ένταξης (PDF | 239 KB)