4η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ” με κωδικό MIS 299959 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 5(PDF|1.266 KB)