Ανακοινώνoνται οι κατανομές των χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

To αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 0458 & 2458) για Υπολόγους (PDF|191 KB)

Το αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 2458) για Ειδικούς Λογαριασμούς (PDF|190 KB)

To αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 1348)  (PDF|177 KB)