(21-10-2015) Ένταξη της Πράξης «Παροχή υποστήριξης στη ΓΓΕΤ για την ολοκλήρωση έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»» με κωδικό MIS 524178 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 13 – 14- 15 (PDF | 1.06 MB)