Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης [κωδ.ΤΒ01] Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Άξονες Προτεραιότητας 10,11,12, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, με τίτλο: «Αξιολόγηση των παρεμβάσεων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)».

Το αρχείο της Πρόσκλησης (361 KB)

Πρόσκληση [κωδ.ΤΒ01] Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Άξονες Προτεραιότητας 10,11,12, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, με τίτλο: «Αξιολόγηση των παρεμβάσεων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)».

Το αρχείο της Πρόσκλησης(361 KB)

Συνοδευτικά αρχεία Πρόσκλησης(zip)