2η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 13665/18-08-2015 Πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ 03 και τίτλο «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

Το αρχείο της 2ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF |439 KB)

1η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 13665/18-08-2015 Πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ 03 και τίτλο «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

Το αρχείο της 1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF | 252 KB)

Ορθή Επανάληψη της Πρόσκλησης [κωδ. ΕΔΒΜ 03] για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΑΔ_ΕΔΜΒ, Άξονες Προτεραιότητας 6,8,9 με τίτλο «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (Ορθή Επανάληψη) (PDF|330ΚΒ)

Πρόσκληση [κωδ. ΕΔΒΜ 03] για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΑΔ_ΕΔΜΒ, Άξονες Προτεραιότητας 6,8,9 με τίτλο «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|330ΚΒ)

Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης (zip|1.052KB)