Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης ” ΠΕΓΑ – Χρήση ΤΠΕ και Συστημάτων Επιχειρήσεων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων” με κωδικό MIS 506126 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

ΑΠ 7 (PDF| 982 KB)

Ένταξη της Πράξης «ΠΕΓΑ – Χρήση ΤΠΕ και Συστημάτων Επιχειρήσεων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων” με κωδικό MIS 506126 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

ΑΠ7 (PDF|1,52MB)