Στις 17.12.2014 εγκρίθηκαν από τις υπηρεσίες της Ε.Ε. το σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 που είχαν υποβληθεί από τις ελληνικές αρχές, συνολικού προϋπολογισμού 19 δισ. ευρώ, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.).

Με την έγκρισή τους διασφαλίζεται η προώθηση υψηλής ποιότητας προγραμμάτων που δίνουν έμφαση στην επίτευξη των στόχων της Πολιτικής Συνοχής και της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και κατ’επέκταση στην προαγωγή της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της χώρας καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Μεταξύ των εγκεκριμένων επτά Τομεακών/Εθνικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων συμπεριλαμβάνεται και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων.

Η υλοποίηση των παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ καλύπτει το σύνολο των περιφερειών της χώρας και οι συνολικές πιστώσεις ανέρχονται σε 2.104.926.538 €

Το Ε.Π. θα συμβάλλει στην αύξηση του ποσοστού της απασχόλησης, τη μείωση του αριθμού των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση ή κίνδυνο φτώχειας/ή και κοινωνικού αποκλεισμού (έμμεση συμβολή), τη μείωση του ποσοστού της πρόωρης εγκατάλειψης σχολείου, την αύξηση του ποσοστού ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την αναβάθμιση της διά βίου μάθησης.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» δομείται σε εννέα (9) Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ), πλέον των Αξόνων της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος και καλύπτει ανάγκες όπως:

 • Ενίσχυση της απασχόλησης, ιδίως για τα άτομα που πλήττονται περισσότερο από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.
 • Ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, ιδίως σε άτομα με χαμηλά τυπικά προσόντα.
 • Μείωση της ανεργίας των νέων 15 έως 29 ετών, ιδίως των νέων εκτός δομών εκπαίδευσης, κατάρτισης ή εργασίας, με τη διευκόλυνση της εισόδου στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους.
 • Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών, μέσω δράσεων εναρμόνισης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
 • Ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας, των κοινωνικών εταίρων, φορέων που εκπροσωπούν ομάδες που βιώνουν διακρίσεις και αντιπροσωπευτικών φορέων Κοινωνίας των Πολιτών.
 • Ένταξη ή/και επανένταξή στην αγορά εργασίας ωφελούμενων στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
 • Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, μέσω και της προώθησης της κοινωνικής οικονομίας.
 • Καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
 • Αναβάθμιση και διασύνδεση των συστημάτων τεχνικο – επαγγελματικής εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας.
 • Προώθηση της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Ενδυνάμωση των δεσμών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και τον επιχειρηματικό κόσμο.
 • Ενίσχυση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας και της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού.
 • Αναβάθμιση του συστήματος διά βίου μάθησης και αύξηση της συμμετοχής σε αυτήν.

Περισσότερα μπορείτε να βρείτε:

-στην παρουσίαση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

-στο εγκεκριμένο κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος με την υπ. αριθμ. C(2014) 10128/17.12.2014 σχετική Απόφαση της Ε.Ε. που έχουν αναρτηθεί στην ενότητα «Προγραμματική Περίοδος 2014-2020» της παρούσας ιστοσελίδας.

Διαβάστε επίσης εδώ σχετικά με την έγκριση όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.