Ανακοινώνεται η εγκύκλιος του ΥΠΑΑΝ με αρ πρωτ. 75537/22-12-2014 «Τακτοποίηση πληρωµών ∆ηµοσίων Επενδύσεων µε τη λήξη του οικονοµικού έτους, χρηµατοδότηση του εποµένου Π∆Ε και ρύθµιση σχετικών θεµάτων«.