Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΠΕΓΑ σε Προηγμένα Περιβαλλοντικά Θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» με κωδικό MIS 468324 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013».

ΑΠ 7 (PDF|970 ΚB)

(Ορθή Επανάληψη 4/11/2014) Ένταξη της Πράξης «ΠΕΓΑ σε Προηγμένα Περιβαλλοντικά Θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» με κωδικό MIS 468324 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 7 (PDF|1,57 MB)

Ένταξη της Πράξης «ΠΕΓΑ σε Προηγμένα Περιβαλλοντικά Θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» με κωδικό MIS 468324 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 7 (PDF|1,57 MB)