Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης » Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Δια
Βίου Μάθησης από τις Περιφέρειες και τους Δήμους» με κωδικό MIS 296739 στο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 13-14-15 (PDF| 1,0 MB)