Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Δημιουργία πλαισίου για την τεκμηρίωση, τη συλλογή και τη διάθεση με τη μορφή συνδεδεμένων ανοικτών δεδομένων (open linked data) των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των επίσημων δεδομένων του δημοσίου που αφορούν στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα» με κωδικό MIS 465673 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα : << Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >>.

 

Οριζόντια Πράξη – Α.Π. 1 – Α.Π. 2 – Α.Π. 3 (PDF|1,44 MB)