Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποβληθεισών προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 164, στον Άξονα Προτεραιότητας 1.

Το αρχείο της ανακοίνωσης  (PDF| 135 ΚΒ)

Λίστα κατάταξης (PDF| 79 ΚΒ)