Το πιστοποιημένο για εκπαιδεύσεις δημοσίων υπαλλήλων, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA), σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων διοργάνωσαν και υλοποίησαν με επιτυχία επιμορφωτικά σεμινάρια στις 4-5 και 11-12 Νοεμβρίου στην Αθήνα, με τίτλο: «Δυνατότητες Απλοποίησης Κόστους και Μέθοδοι διαχείρισης με στόχευση στα παραγόμενα αποτελέσματα των έργων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, ειδικά για το ΕΚΤ».

Οι εκπαιδεύσεις στόχευαν στην επιμόρφωση ογδόντα υπαλλήλων από την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στο σεμινάριο συμμετείχαν και μέλη της Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα (TaskForceGreeceTSGR).

Συγκεκριμένα η επιμόρφωση των στελεχών αφορούσε στις δυνατότητες μεθόδων του απλοποιημένου κόστους καθώς και στη μείωση του διαχειριστικού κόστους, ώστε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης να εστιαστεί στην παρακολούθηση των εκροών και σε αντιστοιχία με συγκεκριμένα αποτελέσματα των υλοποιούμενων έργων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην παρουσίαση της διαχείρισης έργων με στόχευση στα παραγόμενα αποτελέσματα (ResultBaseManagement), καθώς διαπιστώνεται κοινή πολιτική βούληση και δέσμευση για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και των πόρων που επενδύονται στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Μέσω της διαχείρισης που στοχεύει στα παραγόμενα αποτελέσματα αναμένεται βελτίωση των όρων παρακολούθησης και λογοδοσίας.

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους κανόνες των Συμμετοχικών Σχεδίων Δράσεων (JointActionPlans) και εξετάστηκαν μεθοδολογίες από άλλα Κράτη-Μέλη για κατ’αποκοπήν ποσοστά, κατ’ αποκοπήν ποσά και τυποποιημένες κλίμακες δαπανών.

Συνοπτικά, αναφέρονται τα ακόλουθα συμπεράσματα:

  1. Η προσέγγιση για τη διαχείριση έργων βάσει αποτελεσμάτων (ResultBaseManagement) παρουσιάστηκε ως μία Κοινοτική Πρακτική και μία περαιτέρω αποκωδικοποίησή της, θα μπορούσε να εφαρμοστεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για τα συγχρηματοδούμενα έργα της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου, 2014-2020.
  2. Η Ομάδα Δράσης (TaskForce) δεσμεύτηκε να εξετάσει την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν στην εφαρμογή των κατ’ αποκοπή ποσοστών των έμμεσων δαπανών. Δόθηκε επίσης προσοχή στους ελέγχους των άμεσων δαπανών ενός επιχειρησιακού προγράμματος γιατί οι νέοι κανόνες για την περίοδο 2014-2020 προσανατολίζονται ιδιαιτέρως στη χρήση των κατ’αποκοπήν ποσοστών.
  3. Όσον αφορά στις τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους, δεν έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα μεθοδολογία στο ΕΠΕΔΒΜ και γι’ αυτό υπήρξε αυξημένο ενδιαφέρον των επιμορφούμενων σχετικά με τις μεθόδους που έχουν εφαρμοστεί στην Ιταλία και Ισπανία για τις δράσεις εκπαίδευσης και μαθητείας. Στο μέλλον δύναται να προκύψει ανταλλαγή τεχνογνωσίας πάνω στις μεθόδους αυτές μεταξύ των Κρατών-Μελών.
  4. Για τα Συμμετοχικά Σχέδια Δράσης, ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με ικανοποιητική διοικητική επάρκεια διαχείρισης. Σχετικά με τα πεδία εφαρμογής των Συμμετοχικών Σχεδίων Δράσεων συζήτηση διεξήχθη ως προς το που μπορούν να εφαρμοστούν (π.χ. σε πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου ή σε θέματα  επαγγελματικής κατάρτισης).
  5. Διαπιστώθηκε ανάγκη για περαιτέρω ενημέρωση και πληροφόρηση των Δικαιούχων ως προς τα απλοποιημένα κόστη και επισημάνθηκε η ανάγκη να υπάρξει διάχυση για τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματά τους ώστε να ενθαρρυνθούν για την εφαρμογή τους όλοι οι εμπλεκόμενοι .
  6. Παρουσιάστηκαν οι νέοι κανόνες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για τη νέα Προγραμματική Περίοδο καθώς και υποχρεώσεις για την επικοινωνιακή στρατηγική προγραμμάτων, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψην ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια, η λογοδοσία και η αποτελεσματικότητα των παραγόμενων έργων.

Δείτε εδώ φωτογραφίες του σεμιναρίου.