Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), προχωρά στην ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/-τριών.

Στο πλαίσιο του έργου επιδιώκεται η στήριξη του εγχώριου ερευνητικού δυναμικού αλλά και η προσέλκυση ερευνητών/-τριών από το εξωτερικό. Θα χρηματοδοτηθεί η εκπόνηση ερευνητικού έργου διάρκειας 24 – 36 μηνών, το οποίο θα υλοποιηθεί σε Ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ), στην ΑΣΠΑΙΤΕ ή σε ερευνητικό φορέα της χώρας.

Κύριος σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών (ΜΕ) για την απόκτηση νέων ερευνητικών δεξιοτήτων, που θα αναβαθμίσουν τις προοπτικές της επαγγελματικής τους εξέλιξης σε οποιονδήποτε τομέα ή/και θα βοηθήσουν στην επανεκκίνηση  της  καριέρας τους  μετά από μια διακοπή. Παράλληλα αναμένεται να ενισχυθεί το στελεχιακό δυναμικό των εγχώριων Φορέων Έρευνας και Εκπαίδευσης και να αναβαθμιστούν οι δυνατότητές τους για την εκπόνηση υψηλού επιπέδου ερευνητικού έργου.

Η σχετική Πρόσκληση εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), στην οποία έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για πράξεις ενίσχυσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων διδακτορικής, μεταδιδακτορικής και γενικότερης εφαρμοσμένης έρευνας καθώς και για πράξεις προσέλκυσης υψηλού επιπέδου ερευνητών από το εξωτερικό – ενίσχυση Κέντρων Αριστείας.

Σχετικώς: http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6605

Το αρχείο της ανακοίνωσης (DOC| 340 KB)