2η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «Ηλεκτρονική Πρόσβαση σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και βάσεις δεδομένων για την υποστήριξη πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ που αφορούν σε προγράμματα έρευνας» με κωδικό MIS 482208 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013

ΑΠ10 – ΑΠ11 – ΑΠ12 (PDF| 1.25 KB)

(8/8/2014) 1η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «Ηλεκτρονική Πρόσβαση σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και βάσεις δεδομένων για την υποστήριξη πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ που αφορούν σε προγράμματα έρευνας» με κωδικό MIS 482208 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013

ΑΠ10 – ΑΠ11 – ΑΠ12  (PDF| 1.318 KB)

(09/04/2014) Ορθή Επανάληψη της Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης με τίτλο «Ηλεκτρονική Πρόσβαση σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και βάσεις δεδομένων για την υποστήριξη πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ που αφορούν σε προγράμματα έρευνας», και κωδ. mis 482208 στους ΑΠ 10, 11, και 12 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ10 – ΑΠ11 – ΑΠ12  (PDF| 1,19 MB)

(7-4-14) Απόφαση Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης με τίτλο «Ηλεκτρονική Πρόσβαση σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και βάσεις δεδομένων για την υποστήριξη πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ που αφορούν σε προγράμματα έρευνας», και κωδ. mis 482208 στους ΑΠ 10, 11, και 12 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ10 – ΑΠ11 – ΑΠ12  (PDF| 1,19 MB)

 

Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης με τίτλο «Ηλεκτρονική Πρόσβαση σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και βάσεις δεδομένων για την υποστήριξη πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ που αφορούν σε προγράμματα έρευνας», στους ΑΠ 10, 11, και 12 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ10 – ΑΠ11 – ΑΠ12  (PDF| 914 ΚB)

(23-7-13) 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης με τίτλο «Ηλεκτρονική Πρόσβαση σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και βάσεις δεδομένων για την υποστήριξη πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ που αφορούν σε προγράμματα έρευνας», στους ΑΠ 10, 11, και 12 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ10 – ΑΠ11 – ΑΠ12  (PDF| 1,44 MB)

 

(28/12/2012) Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Ηλεκτρονική Πρόσβαση σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και βάσεις δεδομένων για την υποστήριξη πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ που αφορούν σε προγράμματα έρευνας» με κωδικό MIS 423576 στο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 10-11-12 (PDF | 1,48 ΜΒ)