(28/5/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ- ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Λειτουργικά δίκτυα μικρο-RNA και μεταγραφικών ρυθμιστών στη ρύθμιση της διαφοροποίησης, γήρανσης και ογκογένεσης» με κωδικό MIS 380247 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ10 (PDF|1,48 MB)

(6/5/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΙΗΔΛ-ΙΤΕ – ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΙΣΤΩΝ» με κωδικό MIS 380278 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ10 (PDF|1,59MB)

(9/12/2014) 3η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ITE – ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΚΑΙ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», με MIS: 380389 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ10 (PDF|1,54 MB)

(9/12/2014) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ (ZNO) ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΝΑΝΟΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ», με MIS: 380252 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ10 (PDF|1,79 MB)

(9/12/2014) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ-ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ-Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ», με MIS: 380249 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ10 (PDF|1,54 MB)

(9/12/2014) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ- ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ – Γήρανση & Μακροβιότητα: Αλληλεπίδραση Γενετικών και Περιβαλλοντικών Παραγόντων», με MIS: 380228 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ10 (PDF|1,54 MB)

(4/12/2014) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ –ΙΤΕ – Σύνθετα Ρευστό-Πλαστικά Υλικά: Από την μικροσκοπική δομή και δυναμική στην μακροσκοπική ροή.» με κωδικό MIS 380238 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 10 (PDF| 1,57 MB)

(4/12/2014) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ITE – Ανάπτυξη πληροφορικού συστήματος και μοριακών διαγνωστικών εργαλείων για την υποστήριξη και βελτίωση της χημικής καταπολέμησης κύριων εχθρών της ελληνικής Γεωργίας» με κωδικό MIS 380264 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 10 (PDF|1,58 MB)

(12/7/2012) Ένταξη της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ITE – ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΚΑΙ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», με MIS: 380389 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013. –ΑΠ10 (PDF|2,6 MB)

(6/7/2012) Ένταξη της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ITE – Ανάπτυξη πληροφορικού συστήματος και μοριακών διαγνωστικών εργαλείων για την υποστήριξη και βελτίωση της χημικής καταπολέμησης κύριων εχθρών της ελληνικής Γεωργίας», με MIS: 380264 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013. –ΑΠ10 (PDF|2,6 MB)

(6/7/2012) Ένταξη της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ (ZNO) ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΝΑΝΟΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ», με MIS: 380252 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013. –ΑΠ10(PDF|2,6 MB)

(6/7/2012) Ένταξη της Πράξης «ΘΑΛΗΣ-ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ-Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ», με MIS: 380249 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013. – ΑΠ10 (PDF|2,6 MB)

(6/7/2012) Ένταξη της Πράξης «ΘΑΛΗΣ- ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Λειτουργικά δίκτυα μικρο-RNA και μεταγραφικών ρυθμιστών στη ρύθμιση της διαφοροποίησης, γήρανσης και ογκογένεσης», με MIS: 380247 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013. – ΑΠ10 (PDF|2,6 MB)

(5/7/2012) Ένταξη της Πράξης «ΘΑΛΗΣ- ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ – Σύνθετα Ρευστό-Πλαστικά Υλικά: Από την μικροσκοπική δομή και δυναμική στην μακροσκοπική ροή», με MIS: 380238 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013. – ΑΠ10 (PDF|2,6 MB)

(3/7/2012) Ένταξη της Πράξης «ΘΑΛΗΣ- ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ – Γήρανση & Μακροβιότητα: Αλληλεπίδραση Γενετικών και Περιβαλλοντικών Παραγόντων», με MIS: 380228 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013. – ΑΠ10 (PDF|2,6 MB)