ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Οδηγού Διαχείρισης σε συνέχεια της  με αρ. πρωτ. 11671/24-07-2009 Πρόσκλησης  με ΚΩΔ:49, όπως επικαιροποιήθηκε  για την συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς  πόρους  Πράξη : «ΘΑΛΗΣ », Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το αρχείο της Ορθής Επαναλήψης του Οδηγού Διαχείρισης (PDF|1,06 MB)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Θαλής – Οδηγίες Συμπλήρωσης ΤΔΠΠ

Αναρτήθηκαν διευκρινιστικά έγγραφα σχετικά με τη συμπλήρωση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης εγκεκριμένων προς χρηματοδότηση προτάσεων έρευνας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θαλής».

Για τα ΑΕΙ:

Για τα Ερευνητικά Κένρα: