νταξη της Πράξης «Εκπαίδευση ενήλικων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων- ΗΡΩΝ 2» στον Άξονα Προτεραιότητας 7 «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενήλικων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση»

Το αρχείο της Απόφασης Ένταξης στον A.Π 7 (DOC|273 KB)

Ένταξη της Πράξης «Εκπαίδευση ενήλικων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων- ΗΡΩΝ 2» στον Άξονα Προτεραιότητας 8 «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενήλικων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση»

Το αρχείο της Απόφασης Ένταξης στον A.Π 8 (DOC|268 KB)

Ένταξη της Πράξης «Εκπαίδευση ενήλικων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων- ΗΡΩΝ 2» στον Άξονα Προτεραιότητας 9 «Ενίσχυση της δια βιου εκπαίδευσης ενήλικων στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση»

Το αρχείο της Απόφασης Ένταξης στον A.Π 9 (DOC|275 KB)

Σύνδεσμος με τη σελίδα των Αποφάσεων Ένταξης