Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Πρόσκληση (Α.Π 8205/02-06-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την πράξη «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία» στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3.

Καλείται η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως Δικαιούχος, να υποβάλει προτάσεις, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της Πρόκλησης.

(22/6/2010) Απόφαση παράτασης υποβολής προτάσεων (DOC|39 KB)

Το αρχείο της Πρόσκλησης (DOC|1.029 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)