Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Ιανουάριος, 2013

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις της ΣΑΕ 0198.

Kατανομή_ΣΑΕ 0198

Ανακοινώνεται η προέγκριση της ΣΑΕ 0198.

Προέγκριση ΣΑΕ 0198

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” εισάγει σε δημόσια διαβούλευση το τεύχος προκήρυξης διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου «Υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας στα ΜΜΕ με σκοπό την προβολή των ενεργειών του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”».

Το έργο συχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις. Καταληκτική ημερομηνία: 18.1.2013

Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 11