Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Αύγουστος, 2012

Κατόπιν της αλλαγής της ονομασίας του Υπουργείου, ο λογότυπος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» έχει διαφοροποιηθεί αναλόγως. Τα σχετικά αρχεία, σε έγχρωμη και ασπρόμαυρη μορφή, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, έχουν αντικατασταθεί στην υφιστάμενη θεματική ενότητα «Δημοσιότητα Προγράμματος»«Λογότυποι του Ε.Π.» (http://www.edulll.gr/?page_id=158).

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος», στο πλαίσιο της Πράξης «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προβαίνει στην ακόλουθη Πρόσκληση.

Περισσότερα »

To ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα της Πράξης ΜΟ.ΔΙ.Π του ΑΤΕΙ Καλαμάτας», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους προβαίνει σε διακήρυξη πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού.

Περισσότερα »

To Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – Διερεύνηση της τύχης οργανικών μικρορυπαντών κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και μελέτη της συμπεριφοράς τους κατά τη διάθεση επεξεργασμένων αποβλήτων στο υδατικό περιβάλλον», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους προβαίνει σε διακήρυξη πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας υλικών άμεσης ανάλωσης (εργαστηριακά αναλώσιμα και αντιδραστήρια) (ΑΔΑ : Β4ΓΘ469Β7Λ-6ΦΚ),  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

Περισσότερα »

To Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στη συμμετοχική λήψη αποφάσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προβαίνει σε διακήρυξη πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας υλικών άμεσης ανάλωσης  (ΑΔΑ : Β4ΓΥ469Β7Λ-ΤΝ6),  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

Περισσότερα »

Aνοιχτή Πρόσκληση [154] (Α.Π 13288/24-08-2012) υποβολής προτάσεων για την Πράξη «Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2012-2013»  στους  Άξονες προτεραιότητας 1, 2 , 3  του ΕΠ  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».   Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

(20/08/2012) 2η Επικαιροποίηση της Aνοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 16632/04-10-2011) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Ειδικά προγράμματα Πρακτικής Άσκησης / Επαγγελματικής Εμπειρίας» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4 και 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της επικαιροποιημένης Πρόσκλησης (PDF| 556 KB) Περισσότερα »

(20/08/2012) 2η Τροποποίηση  Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» με κωδικό MIS 352400 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013

ΑΠ1 (PDF| 2,25 ΜB) Περισσότερα »

Αναμένονται Προτάσεις

1η Επικαιροποίηση της αρ. πρωτ. 2107/09-02-2012 Aνοιχτής Πρόσκληση [149] για υποβολή προτάσεων στην Πράξη «Δίκτυο Συνεργασίας ΑΕΙ για την ενίσχυση των Δομών Υποστήριξης Φοιτητών προς τη μελλοντική τους σταδιοδρομία» στους  Άξονες προτεραιότητας 4, 5 και 6 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 594 KB)1 Περισσότερα »

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «ΣΤΗΡΙΖΩ»- Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το Ψηφιακό Σχολείο, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του Ψηφιακού Σχολείου στην Περιοχή Ευθύνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προβαίνει στην ακόλουθη Πρόσκληση.

Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 212