Αρχείο Αύγουστος, 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας» στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013.

ΑΠ 6 (PDF| 158 KB)

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στο πλαίσιο της Πράξης: «Διάλεκτοι της Αρχαίας Ελληνικής με κομβική ιστορική σημασία για τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμικής παράδοσης – Έργο τεκμηρίωσης για την ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων φιλολογίας των ΑΕΙ», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους, προβαίνει στην ακόλουθη Πρόσκληση. Περισσότερα »

Αναμένονται Προτάσεις

Πρόσκληση (Α.Π 14269/ 29-08-11) για υποβολή προτάσεων για την πράξη «Δημιουργία Δικτυακής Πύλης Ενημέρωσης των πολιτών για τα εκάστοτε ενεργά προγράμματα στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης» (Οριζόντια πράξη) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 7-8-9, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» με κωδικό MIS 299921 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 4 (PDF | 2.326 KB)

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» με κωδικό MIS 292652 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 4 (PDF | 2.009 KB)

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με κωδικό MIS 327465 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 5 (PDF |2.011 KB)

Η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο της Πράξης: «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προβαίνει στην ακόλουθη Πρόσκληση: Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης στο πλαίσιο της Πράξης: «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Κρήτης», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προβαίνει στην ακόλουθη Πρόσκληση. Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πράξης «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία» με κωδικό MIS 299506 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

 
ΑΠ1 (PDF|385 KB) – ΑΠ2 (PDF|385 KB) – ΑΠ3 (PDF|385 KB)
 

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Aποτύπωση της υφισταμένης κατάστασης στα ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ με την ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ στο πλαίσιο εφαρμογής των εκπαιδευτικών πολιτικών & παρεμβάσεων του Υπουργείου Παιδείας  Δια Βίου μάθησης  & Θρησκευμάτωνοριζόντια πράξη »

AΠ4-ΑΠ5-ΑΠ6(PDF|419ΚΒ)

Σελίδα 1 απο 512345