Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Μάρτιος, 2011

(12/05/2011) Ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 3922/31-03-2011 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Καταγραφή ψηφιοποιημένου υλικού πανεπιστημιακών συγγραμμάτων και παραδόσεων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, δωρεάν προσβάσιμου στο διαδίκτυο για κάθε ενδιαφερόμενο» στους Άξονες Προτεραιότητας 13, 14, 15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ13 – ΑΠ14 – ΑΠ15 (PDF|129 KB)

Περισσότερα »

Τα στοιχεία που αφορούν στις προτάσεις που προκρίνονται στη δεύτερη φάση αξιολόγησης στο πλαίσιο του προγράμματος Αρχιμήδης ΙΙΙ, διορθώνονται ως προς τα ονόματα τεσσάρων επιστημονικών υπευθύνων που εκ παραδρομής δεν είχαν δηλωθεί σωστά. Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται για την κάλυψη θέσεων με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεων. Συγκεκριμένα : Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλιών Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης, για την κάλυψη θέσεων. Συγκεκριμένα: Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Σερρών ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να προσλάβει τρείς (3) συμβούλους υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  – Ε.Κ.Τ.). Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για : Περισσότερα »

Ανακοινώνεται η έγκριση της ΣΑΕ 045/8 Τροποποίηση 0, που αφορά ετήσιες  πιστώσεις 2011 συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που χρηματοδοτούνται από ΣΑΕ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Περισσότερα »

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικούς πόρους, προκηρύσσει θέσεις εξωτερικών συνεργατών /Εκπαιδευτών /τριών. Περισσότερα »

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για την Πράξη «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση» η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους,  προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για τον σκοπό αυτό, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος. Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την πράξη «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται για την κάλυψη δύο (2) θέσεων με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεων και με αντικείμενο την τεχνική και διοικητική υποστήριξη του έργου ΔΑΣΤΑ ΠΔΜ. Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» και συγκεκριμένα του έργου: «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης για την κάλυψη μιας (1) θέσης και με αντικείμενο την διοικητική, διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 912345...Τελευταία »