Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Νοέμβριος, 2009

ΜΟΝΑΔΑ Δ’ Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 13082/28-08-2009 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Αξιολόγηση/ Βαθμολόγηση των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ» στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013» – «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ». Περισσότερα »

Σας γνωρίζουμε ότι η ως άνω πρόσκληση επικαιροποιείται ως προς τα εξής σημεία :

1. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων παρατείνεται έως την 28/12/2009.
2. Τροποποιείται το περιεχόμενο του κριτηρίου Δ1 ως εξής: Προπαρασκευαστικές ενέργειες θεωρούνται:
• η ύπαρξη έμπειρου προσωπικού με σχετική τεχνογνωσία,
• η ύπαρξη ή η πρόβλεψη ανάπτυξης ή η απόκτηση πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ειδικού εξοπλισμού και γενικότερα κατάλληλων υποδομών, που θα ικανοποιούν τις ποσοτικές και ποιοτικές ανάγκες του έργου Περισσότερα »

Το αρχείο της Απόφασης παράτασης υποβολής προτάσεων (σε .doc μορφή)

Το αρχείο της ανάκλησης Πρόσκλησης (σε .doc μορφή)

Το αρχείο της απόφασης ανάκλησης Πρόσκλησης (σε .doc μορφή)

Το έγγραφο των απαντήσεων (σε .doc μορφή)

Το έντυπο υποβολής της Κεντρικής Δράσης (σε .doc μορφή)

Το αρχείο της απόφασης (σε .doc μορφή)

Σελίδα 1 απο 11