Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Απρίλιος, 2009

ΜΟΝΑΔΑ Δ’ Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Ένταξη της Πράξης «Ταξινόµηση και έλεγχος τυπικών στοιχείων στο πλαίσιο της αξιολόγησης των προτάσεων του έργου ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ» στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013  ένταξη στους Άξονες Προτεραιότητας 13-14-15 (PDF|327 ΚΒ)

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 5389/15-4-2009) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, συσκέψεων»
Περισσότερα »

Έληξε: 27/4/2009

Υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Μελέτη ανάπτυξης και βελτίωσης των διαδικασιών, εργαλείων και αρμοδιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ΕΠ ΕΔΒΜ »

Προκήρυξη

(10/4/2009) Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών και ορισμού νέας ημερομηνίας έναρξης αξιολόγησης προσφορών της με αριθμ. πρωτ. 4580/02.04.2009 πρόσκλησης για το έργο με τίτλο: «Μελέτη ανάπτυξης και βελτίωσης των διαδικασιών, εργαλείων και αρμοδιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ΕΠ ΕΔΒΜ»

Ανακοίνωση (DOC|49,5 KB)

(10/6/2009) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ   ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8450/05.06.2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
για το έργο με τίτλο: «Μελέτη ανάπτυξης και βελτίωσης  των διαδικασιών, εργαλείων και   αρμοδιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ΕΠ  ΕΔΒΜ »

Ανακοίνωση (DOC|50 KB)

ΜΟΝΑΔΑ Δ’ Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Ένταξη της Πράξης «Μελέτη ανάπτυξης και βελτίωσης των διαδικασιών, εργαλείων και αρµοδιοτήτων για την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση του ΕΠ ΕΔΒΜ» στον Άξονα Προτεραιότητας 13 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης», στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και στον Άξονα Προτεραιότητας 15 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  ένταξη στους Άξονες Προτεραιότητας 13-14-15 (PDF|116 ΚΒ)

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

‘Ενταξη της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης » του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (PDF|296 ΚΒ) Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 11