Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο για "Διαγωνισμοί Συμβούλων & Μελετών Τεχνικής Υποστήριξης"

Έληξε: 27/4/2009

Υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Μελέτη ανάπτυξης και βελτίωσης των διαδικασιών, εργαλείων και αρμοδιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ΕΠ ΕΔΒΜ »

Προκήρυξη

(10/4/2009) Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών και ορισμού νέας ημερομηνίας έναρξης αξιολόγησης προσφορών της με αριθμ. πρωτ. 4580/02.04.2009 πρόσκλησης για το έργο με τίτλο: «Μελέτη ανάπτυξης και βελτίωσης των διαδικασιών, εργαλείων και αρμοδιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ΕΠ ΕΔΒΜ»

Ανακοίνωση (DOC|49,5 KB)

(10/6/2009) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ   ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8450/05.06.2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
για το έργο με τίτλο: «Μελέτη ανάπτυξης και βελτίωσης  των διαδικασιών, εργαλείων και   αρμοδιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ΕΠ  ΕΔΒΜ »

Ανακοίνωση (DOC|50 KB)

ΜΟΝΑΔΑ Δ’ Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Ένταξη της Πράξης «Μελέτη ανάπτυξης και βελτίωσης των διαδικασιών, εργαλείων και αρµοδιοτήτων για την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση του ΕΠ ΕΔΒΜ» στον Άξονα Προτεραιότητας 13 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης», στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και στον Άξονα Προτεραιότητας 15 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  ένταξη στους Άξονες Προτεραιότητας 13-14-15 (PDF|116 ΚΒ)