Αρχείο για "Γενικές Ανακοινώσεις"

Σύμφωνα με την Πρόσκληση με αρ.πρωτ. 6308/31-03-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΞΞ9-Χ44) η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ οφείλει να αναρτήσει στις 11-4-2014 στην ιστοσελίδα της όλες τις διευκρινίσεις επί των ερωτήσεων που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι ανάδοχοι επί της διενέργειας του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισμού.

Το αρχείο των διευκρινίσεων (PDF|382KB)

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/04/2014

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/04/2014, ώρα 16:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 29/04/2014, ώρα 12:00

Το αρχείο της πρόσκλησης (PDF|262KB)

 

Οριστική ματαίωση του Πρόχειρου Διαγωνισμού του έργου «Υποστήριξη στη διαχείριση, υλοποίηση και ολοκλήρωση έργων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως δικαιούχου του ΕΠΕΔΒΜ» (αρ.πρωτ. πρόσκλησης 7170/10-04-2014)

Το αρχείο της οριστικής ματαίωσης του πρόχειρου διαγωνισμού (PDF|220KB)

Ανάκληση προκήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου:«Παροχή Εξειδικευμένης Υποστήριξης στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ για την Επιτάχυνση Υλοποίησης των Έργων του Προγράμματος» (αρ.πρωτ. προκήρυξης 2815/10-02-2014)

Το αρχείο ανάκλησης προκήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού (PDF | 415KB)

Την Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια (6η) Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολουθήσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Η Συνεδρίαση θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL. Η ώρα έναρξης έχει οριστεί στις 2μμ.

Η ημερήσια διάταξη όπως και περισσότερες πληροφορίες για τις θεματικές της Συνεδρίασης βρίσκονται στον υπερσύνδεσμο: http://www.edulll.gr/?page_id=2053

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποβληθεισών προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 164, στον Άξονα Προτεραιότητας 1.

Το αρχείο της ανακοίνωσης  (PDF| 135 ΚΒ)

Λίστα κατάταξης (PDF| 79 ΚΒ)

Το πιστοποιημένο για εκπαιδεύσεις δημοσίων υπαλλήλων, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA), σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων διοργάνωσαν και υλοποίησαν με επιτυχία επιμορφωτικά σεμινάρια στις 4-5 και 11-12 Νοεμβρίου στην Αθήνα, με τίτλο: «Δυνατότητες Απλοποίησης Κόστους και Μέθοδοι διαχείρισης με στόχευση στα παραγόμενα αποτελέσματα των έργων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, ειδικά για το ΕΚΤ».

Περισσότερα »

Θεμελιώδης προτεραιότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» είναι η αποτελεσματική πληροφόρηση της κοινής γνώμης και η ενημέρωση των πιθανών δικαιούχων για το σύνολο των δράσεων του Προγράμματος. Προς την κατεύθυνση αυτή και μέσω ενός επιλεγμένου φάσματος στοχευμένων επικοινωνιακών ενεργειών και μέσων, υλοποιούνται δράσεις δημοσιότητας με κεντρικό σημείο αναφοράς τη διευκόλυνση και την υποστήριξη «στο δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουν».

Στο πλαίσιο αυτής της λογικής, ανακοινώνουμε με χαρά  ότι η σελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο Facebook ξεπέρασε τους 6.000 φίλους και συνεχίζει να συγκεντρώνει  ένα συνεχώς αυξανόμενο πλήθος χρηστών που καθημερινά την εμπιστεύονται για την ενημέρωσή τους  σχετικά με τις δράσεις του προγράμματος κι επιπλέον τυχαίνουν άμεσης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης στα ερωτήματά τους.

Περισσότερα »

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποβληθεισών προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 164, στον Άξονα Προτεραιότητας 2.

Το αρχείο της ανακοίνωσης (PDF| 134 ΚΒ)

Λίστα κατάταξης (PDF| 79 ΚΒ)

Δείτε το αρχείο της Εγκυκλίου (PDF| 1696 KB)

Παρακαλούνται οι Δικαιούχοι για τη συμπλήρωση και αποστολή (ηλεκτρονική και έντυπη) του συνημμένου πίνακα το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 15-07-2013, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι χρηματοδοτήσεις του γ’ τριμήνου και η τροποποίηση των πιστώσεων του γ’ και δ’ τριμήνου 2013. Περισσότερα »

Σελίδα 10 απο 23« Πρώτη...89101112...20...Τελευταία »