Αρχείο για "Γενικές Ανακοινώσεις"

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης [κωδ. ΕΔΒΜ 01] για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9 με τίτλο «Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία»

Το αρχείο της Πρόσκλησης   (PDF|512 KB)

 

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης [κωδ. ΕΔΒΜ 01] για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9 με τίτλο «Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|512 KB)

Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους του Δημόσιου τομέα και των φορέων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα για την πλήρωση θέσεων στελεχών (απόσπαση).

Αίτηση_ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ

Οδηγίες συμπλήρωσης βιογραφικού

Πρόσκληση Στελέχωσης ΩΗΗΙ4653Ο7-ΨΥΖ

Τυποποιημένο Βιογραφικό

Υπεύθυνση Δήλωση_Συμπληρωμένη

______________________________________________________________________________

Σε συνέχεια του υπ’ αρ. πρωτ. 21887/14-12-2015 εγγράφου της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ αναφορικά με την υποχρέωση καταχώρισης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. των στοιχείων των Δημοσίων Συμβάσεων από τους υπόχρεους προς τούτο φορείς, παρακαλείσθε να διαβάσετε το υπ’ αρ. πρωτ. 563/20-01-2016 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ στο οποίο παρέχονται επιπρόσθετες διευκρινιστικές πληροφορίες για την καταχώριση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., της οποίας η τήρηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της κανονικότητας των δηλούμενων δαπανών στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ έργων.  Επισημαίνεται ότι η μη καταχώριση καθιστά μη δυνατή την πληρωμή των δαπανών, καθώς αυτές δε θεωρούνται πλέον κανονικές.

Κ.Η.Δ.Μ.Η.Σ. (σε .zip μορφή)

Παρακαλούμε να διαβάσετε το υπ’ αριθμ 363/15-1-2016 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ που αφορά στην Ολοκλήρωση και κλείσιμο Πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ καθώς και το συνημμένο πίνακα και παρακαλούμε για την συμπλήρωση των στοιχείων του και την αποστολή τους στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 21-01-2016.

 
Σχετικά αρχεία:
Ολοκλήρωση και κλείσιμο Πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ (pdf| 391 KB)

Πίνακας Πράξεων ΕΠΕΔΒΜ_Κλείσιμο+15.01.16 (xls| 591 KB)

Απόφαση για τη συγχώνευση Μητρώων των Καταλόγων Δυνητικών Παροχών Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ και της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ

Η απόφαση (PDF|694 KB)

Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους Φορείς του ΕΠΕΔΒΜ καθώς και τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) ότι σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 78173/20-07-2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ με θέμα «Ενέργειες για το επικείμενο κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» δεν είναι δυνατή η ανάληψη νέων νομικών δεσμεύσεων στο πλαίσιο υλοποίησης πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013», δεδομένου ότι αυτό βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσής του.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το με αρ.πρωτ. 13748/21-08-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τίτλο «Μη ανάληψη νομικών δεσμεύσεων στο πλαίσιο υλοποίησης πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση Δια Βίου Μάθηση 2007-2013»»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους του Δημόσιου τομέα και των φορέων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα για την πλήρωση θέσεων στελεχών.

Προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων: 1/7/2015

Αρχείο εγγράφων (zip|117kb)

Ανάκληση της προκήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή Εξειδικευμένης Υποστήριξης στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ για την Επιτάχυνση Υλοποίησης των Έργων του Προγράμματος» (αρ.πρωτ. προκήρυξης 12059/20-06-2014) και ματαίωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού πριν την κατακύρωσή του.

Το αρχείο της Απόφασης (PDF| 125 KB)

Ακύρωση της με αρ. πρωτ. 26276/18-12-2014 (ΑΔΑ: ΩΑΖΕ9-ΞΟΒ, ΑΔΑΜ: 14PROC002491736) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου «Μελέτη σύνδεσης των ΑΕΙ με τη διεθνή αγορά υψηλής τεχνολογίας», καθώς έχουν πλέον εκλείψει οι υπηρεσιακές ανάγκες υλοποίησης του έργου.

Το αρχείο της Απόφασης (PDF| 124 KB)

«Ο Δημόσιος Τομέας αποτελεί εταίρο για μία καλύτερη  κοινωνία» ( “The Public Sector as Partner for a Better Society”). Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσονται φέτος τα Ευρωπαϊκά βραβεία Δημόσιου Τομέα 2015 (European Public Sector Award – EPSA 2015). Στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, κοινοπραξίες δημοσίου με ιδιωτικό τομέα, Ινστιτούτα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης κ.α.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι στις 17 Απριλίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ και στην επίσημη ιστοσελίδα των βραβείων, www.epsa2015.eu.

Σελίδα 10 απο 25« Πρώτη...89101112...20...Τελευταία »