Αρχείο για "Γενικές Ανακοινώσεις"

Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους Φορείς του ΕΠΕΔΒΜ καθώς και τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) ότι σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 78173/20-07-2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ με θέμα «Ενέργειες για το επικείμενο κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» δεν είναι δυνατή η ανάληψη νέων νομικών δεσμεύσεων στο πλαίσιο υλοποίησης πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013», δεδομένου ότι αυτό βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσής του.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το με αρ.πρωτ. 13748/21-08-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τίτλο «Μη ανάληψη νομικών δεσμεύσεων στο πλαίσιο υλοποίησης πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση Δια Βίου Μάθηση 2007-2013»»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους του Δημόσιου τομέα και των φορέων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα για την πλήρωση θέσεων στελεχών.

Προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων: 1/7/2015

Αρχείο εγγράφων (zip|117kb)

Ανάκληση της προκήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή Εξειδικευμένης Υποστήριξης στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ για την Επιτάχυνση Υλοποίησης των Έργων του Προγράμματος» (αρ.πρωτ. προκήρυξης 12059/20-06-2014) και ματαίωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού πριν την κατακύρωσή του.

Το αρχείο της Απόφασης (PDF| 125 KB)

Ακύρωση της με αρ. πρωτ. 26276/18-12-2014 (ΑΔΑ: ΩΑΖΕ9-ΞΟΒ, ΑΔΑΜ: 14PROC002491736) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου «Μελέτη σύνδεσης των ΑΕΙ με τη διεθνή αγορά υψηλής τεχνολογίας», καθώς έχουν πλέον εκλείψει οι υπηρεσιακές ανάγκες υλοποίησης του έργου.

Το αρχείο της Απόφασης (PDF| 124 KB)

«Ο Δημόσιος Τομέας αποτελεί εταίρο για μία καλύτερη  κοινωνία» ( “The Public Sector as Partner for a Better Society”). Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσονται φέτος τα Ευρωπαϊκά βραβεία Δημόσιου Τομέα 2015 (European Public Sector Award – EPSA 2015). Στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, κοινοπραξίες δημοσίου με ιδιωτικό τομέα, Ινστιτούτα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης κ.α.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι στις 17 Απριλίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ και στην επίσημη ιστοσελίδα των βραβείων, www.epsa2015.eu.

Αναρτάται ανακοίνωση σχετικά με την πρόσκληση (αρ.πρωτ. 27479/31-12-2014) με κωδικό 193, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης με θέμα «’Ένταξη νέων 18-28 ετών στην αγορά εργασίας και βελτιστοποίηση της σύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος με την τοπική αγορά εργασίας»

Δείτε το αρχείο εδώ

 

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 0458 & 2458 (PDF | 182 KB)

Επανάληψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη σύνδεσης των ΑΕΙ με τη διεθνή αγορά υψηλής τεχνολογίας»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 261 KB)

Ανακοινώνεται η προέγκριση των ΣΑΕ 0458, 2458 και η τροποποίηση 02 της ΣΑΕ 0148.

Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 0458 (PDF| 127 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 2458 (PDF| 125 KB)

Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 2458 (PDF| 129 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 8458 (PDF| 125 KB)
ΣΑ Ε0148 ΤΡΟΠ. 02 – 05_12_2014 (PDF| 935 KB)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη σύνδεσης των ΑΕΙ με τη διεθνή αγορά υψηλής τεχνολογίας»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 265 KB)

Απόφαση ματαίωσης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του Έργου «Μελέτη σύνδεσης των ΑΕΙ με τη διεθνή αγορά υψηλής τεχνολογίας» (αρ.πρωτ. πρόσκλησης 24607/28-11-2014)

Το αρχείο της ματαίωσης του πρόχειρου διαγωνισμού (PDF|151KB)

Σελίδα 10 απο 24« Πρώτη...89101112...20...Τελευταία »