Επιχειρησιακο Προγραμμα

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) αποτελεί ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις για:
 • την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και παράλληλα με το εκπαιδευτικό σύστημα
 • τη σύνδεση εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας
 • τη δια βίου μάθηση και
 • την έρευνα.
Οι πόροι του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠΕΔΒΜ) προέρχονται κατά το υψηλότερο ποσοστό από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τονίζεται ότι κάθε δράση συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΚΤ πρέπει οπωσδήποτε να αφήνει μετά την ολοκλήρωσή της ένα αναπτυξιακό αποτέλεσμα στη χώρα, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο εύρος επωφελούμενου πληθυσμού. Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ, με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ πρέπει:
 • να έχουν χαρακτήρα καινοτόμο,
 • να στηρίζουν την εισαγωγή νέων θεσμών ή την αναβάθμιση παλαιότερων,
 • να συμβάλουν στην εξάλειψη κοινωνικών ανισοτήτων
 • να έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα στην προαγωγή του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας
και γενικότερα να έχουν σημαντικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Αρμόδια για τη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΔΒΜ.
Τελευταία Νέα RSS

Ένταξη της Πράξης «Μελέτη σύνδεσης των ΑΕΙ με τη Διεθνή Αγορά Υψηλής Τεχνολογίας» με κωδικό MIS 494796 στους άξονες 13, 14 και 15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 13-14-15 (PDF| 1,30 MB)

Πρόταση εγγραφής πιστώσεων δ” τριμήνου 2014 των πράξεων ΕΠΕΔΒΜ που χρηματοδοτούνται από ΣΑΕ του ΥΠΑΙΘ καθώς και η πορεία διεκπεραίωσης από την υποβολή έως και την έγκρισή της.

 • Αποστολή  από ΔΔΕ/ΥΠΑΑΝ στις 14/11/2014 προς υπογραφή στον ΓΓ Επενδύσεων και Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) με τους παρακάτω αριθμούς προέγκρισης: ΣΑΕ 0458 : 1331, ΣΑΕ 2458 : 1340, ΣΑΕ 4458 : 1332 και ΣΑΕ 8458 : 1333
 • Παραλαβή από το  ΥΠΑΑΝ με αρ. πρωτ. 57901/12-11-2014
 • Ηλεκτρονική υποβολή από το ΥΠΑΙΘ στο ΥΠΑΑΝ με αρ. πρωτ. 181890/11-11-2014
 • Προς υπογραφή από Υπουργό ΥΠΑΙΘ με αρ. φακ. 8602/07-11-2014
 • Προς υπογραφή στο ΓΓ ΥΠΑΙΘ 6007/31-10-2014
 • Προς υπογραφή από Υπουργό ΥΠΑΙΘ με αρ. φακ. 8553/31-10-2014
 • Προς υπογραφή στο ΓΓ ΥΠΑΙΘ με αρ. φακ. 5832/22-10-2014
 • Ηλεκτρονική αποστολή Πρότασης εγγραφής πιστώσεων δ” τριμήνου 2014 από την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ στο ΥΠΑΙΘ με αρ. πρωτ. 20004/09-10-2014

Σε συνέχεια μειώσεων του προϋπολογισμού των ερευνητικών έργων «Θαλής» και κατ’ εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης κρίνονται αναγκαίες οι ακόλουθες διευκρινήσεις:

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 2458 (PDF | 188 KB)

Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 2458 (PDF | 180 KB)

Ανακοινώνεται η προέγκριση των ΣΑΕ 0458, 2458 και 4452.

Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 0458 (PDF| 129 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 2458 (PDF| 129 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 2458 (2) (PDF| 137 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 4452 (PDF| 134 KB)

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Περισσότερα »

Ανακοινώνεται η προέγκριση των ΣΑΕ 0458, 2458 και 4458.

Περισσότερα »