Στο πλαίσιο του «Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» επιδιώκεται η ανάπτυξη και διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα. Ο βασικός στόχος της χρηματοδοτούμενης έρευνας, είναι η αειφόρος ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη εθνικών ερευνητικών ομάδων οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές σε τομείς στρατηγικής σημασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Το πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ» αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την προώθηση της έρευνας και μέσω αυτού επιδιώκεται η ανάπτυξη και διοχέτευση στην οικονομία υψηλής ποιότητας ερευνητικού δυναμικού με απώτερο στόχο την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων να αφομοιώνουν και να παράγουν νέα γνώση, να επιλύουν τεχνολογικά προβλήματα και να καινοτομούν.
Μέσα από αυτήν την εφαρμογή μπορείτε να ενημερώνεστε για την πορεία υλοποίησης του ερευνητικού προγραμματος .

Επιπρόσθετα, οι τελικοί δικαιούχοι του ερευνητικού προγράμματος «ΘΑΛΗΣ» μπορούν να θέτουν τις ερωτήσεις και τα αιτήματά τους εδώ.