Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», είναι ένα συλλογικό όργανο, το οποίο συστήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 4878/11-03-2008 (ΦΕΚ 465/Β/17-03-2008) (PDF|110 KB)  τροποποιήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αρ. πρωτ. 18144/19-10-2010 (ΦΕΚ 1709/Β/02-11-2010) (PDF|117 KB) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 1531/02-02-2012 (ΦΕΚ 411/Β/22-02-2012)  και ισχύει όπως εκ νέου τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση με αρ.πρωτ. 8068/19-5-2015 (ΦΕΚ 997/Β/29-05-2015)

Η Επιτροπή Παρακολούθησης :

 1. εξετάζει και εγκρίνει τα Κριτήρια Επιλογής των προς χρηματοδότηση Πράξεων,
 2. εξετάζει, σε περιοδική βάση, την πρόοδο που σημειώνεται στην επίτευξη των ειδικών στόχων του Επ.Π.
 3. εξετάζει τα αποτελέσματα της υλοποίησης ως προς την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρύθμισης και παρέχει κατευθύνσεις στην οικεία Διαχειριστική Αρχή για την επίτευξή τους,
 4. εξετάζει τις αξιολογήσεις που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου,
 5. εξετάζει και εγκρίνει τις Ετήσιες και την Τελική Έκθεση Υλοποίησης πριν την αποστολή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
 6. ενημερώνεται σχετικά με την Ετήσια Έκθεση Ελέγχου
 7. προτείνει στη Διαχειριστική Αρχή οποιαδήποτε αναθεώρηση ή εξέταση του Επιχειρησιακού Προγράμματος,
 8. εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για την τροποποίηση του περιεχομένου της Απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τη συνεισφορά των Ταμείων, και δύναται να προτείνει στην Ετήσια Διάσκεψη των Προέδρων των Επ. Π. σχετικές τροποποιήσεις
 9. ενημερώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης σχετικά με το επικοινωνιακό σχέδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Σύμφωνα με την Απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης, Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο Ειδικός Γραμματέας Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ και ως μέλη, με δικαίωμα ψήφου, συμμετέχουν :

 • εκπρόσωποι των Αρχών Διαχείρισης, Συντονισμού και Πιστοποίησης
 • εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, Ειδικών Υπηρεσιών Συντονισμού και της ΜΟΔ Α.Ε., και
 • εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Χωρίς δικαίωμα ψήφου συμμετέχουν :

 • δύο εκπρόσωποι της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
 • εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
 • εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
 • εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επ.Πα. (PDF|136 KB)

 

Για την ανάγνωση αρχείων PDF κάντε λήψη του προγράμματος Acrobat Reader εδώ