Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση” με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, υλοποιώντας τη στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, χρηματοδοτεί έργα που αφορούν στην Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών.

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα, την υψηλή ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και ιδιαίτερα του διαδραστικού πίνακα, την αποτελεσματική εμπέδωση της διδακτέας ύλης από τους μαθητές, τη συνεργασία με την οικογένεια και την τοπική κοινωνία, τη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική και περιβαλλοντική πραγματικότητα, την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης.

Το Πρόγραμμα είναι καινοτόμο και περιλαμβάνει: (α) επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων σε θέματα όπως: η εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων [ήτοι ομαδικές εργασίες, ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, «projects», παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις, δημόσιες συζητήσεις (debates), εκπαίδευση μέσα απ’ την τέχνη κ.ά.], (β) σύνδεση του σχολείου με τις διαδικασίες της δια βίου μάθησης, (γ) ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης, καθώς και των οριζοντίων ικανοτήτων των μαθητών (δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, επικοινωνία, συνεργατικότητα, προγραμματισμός ενεργειών, εξοικείωση με τις τέχνες, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα του «μαθαίνω να μαθαίνω») και (δ) παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα στην σχολική τάξη.

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών συνδυάζει όλες τις μεθόδους επιμόρφωσης (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) και περιλαμβάνει διαδοχικά σεμινάρια ενώ διασφαλίζεται και η διαρκής υποστήριξη του επιμορφούμενου εκπαιδευτικού, η ενδοσχολική επιμόρφωση και μέθοδοι αυτομόρφωσης.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα σχεδιασθεί και ένα πλαίσιο κινήτρων για τον επιμορφούμενο και θα υλοποιηθούν σχετικές δράσεις.

Αρχείο για "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών"

4η Τροποποίηση της απόφασης Ένταξης των Πράξεων «Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2012-2013» στους άξονες Προτεραιότητας 1 και 2 με κωδικούς MIS 429941 και 429944 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

ΑΠ 1 (PDF|1,49 MΒ) ΑΠ 3 (PDF|1,49 MΒ)

Περισσότερα »

(29/07/2015) 6η Τροποποίηση των Πράξεων “Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2011-2012” στους άξονες Προτεραιότητας 1 και 2 με κωδικούς  MIS 356901 και 356904 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

ΑΠ 1 (PDF|1,48 ΜΒ) – ΑΠ 2 (PDF|1,48 ΜB)

Περισσότερα »

4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης με τίτλο  «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, – Οριζόντια Πράξη«, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ1-ΑΠ2-ΑΠ3 (PDF1.595 KB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 7229/21-05-2009 Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την Πράξη «ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ» (Κωδ. 34)

Το αρχείο της τροποποίησης (PDF|223KB)

Περισσότερα »

(21/11/2012) 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης με τίτλο «Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2008‐2009» στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ 1 (PDF| 1,72 MB) ΑΠ 2 (PDF| 1,72 MB) ΑΠ 3 (PDF| 1,72 MB)

Περισσότερα »

(23/07/2013) 1η Τροποποίηση των Πράξεων με τίτλο “Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Λυκείων στο Αντικείμενο «Ερευνητικές Εργασίες (Project)»” στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 με κωδικούς MIS 357058, 357428 και 357429 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

ΑΠ 1 (PDF |1,93 MB) ΑΠ 2 (PDF |1,93 MB) ΑΠ 3 (PDF |1,93 MB)

Περισσότερα »

Αναμένονται Προτάσεις

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π. 12907/20-7-2011) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη: “Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους  ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2011-2012» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Περισσότερα »

Αναμένονται Προτάσεις

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π. 11418/27-6-2011) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Γενικών Ενιαίων Λυκείων στο αντικείμενο: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Περισσότερα »

Ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ) σε συνεργασία με τα  3 Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) Αθηνών, το Π.Ε.Κ. Πειραιά και τα Π.Ε.Κ. Τρίπολης, Πατρών και Λαμίας πραγματοποίησε – μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) – διήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα (14 ωρών), στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων (Καλλιτεχνικών, Μουσικής, Θεατρικής Αγωγής και Πληροφορικής) στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ). Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

(10/09/2010) Επικαιροποίηση της πρόσκλησης (Α.Π 11708/11-08-2010) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξη «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών-Εισαγωγική Επιμόρφωση» και την πράξη «Εισαγωγική Επιμόρφωση Νεοδιοριζόμενων Εκπαιδευτικών έτους 2010-2011» στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Περισσότερα »