Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο για "Προκηρύξεις Φορέων"

Οι Προκηρύξεις που εμφανίζονται στον παρόντα υπερσύνδεσμο έχουν συνταχθεί από τον αντίστοιχο Φορέα, ο οποίος φέρει και την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου τους. Η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ φροντίζει μόνο για την αναδημοσίευσή τους.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ), το πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 των Πράξεων «Η όπερα διαδραστικά στα Δημοτικά Σχολεία» οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, προβαίνει στη Δημόσια Διαβούλευση του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών Μετακίνησης, Διαμονής και Εστίασης για το σχολικό έτος 2013-2014».

Περισσότερα »

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ΝΠΙΔ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με εξωτερικό συνεργάτη για την παροχή έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου Πράξης με τίτλο «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους(Διαδικτυακή Πύλη Πολυμέσων) στους Άξονες Προτεραιότητας 4,5,6-Οριζόντια Πράξη. Η συγκεκριμένη Πράξη υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και Εθνικών πόρων. Περισσότερα »

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – Ε.Λ.Κ.Ε. για την υλοποίηση της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Παντείου Πανεπιστημίου» που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ του ΕΣΠΑ -Άξονας Προτεραιότητας 5: με κωδικό ΟΠΣ 350562» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προβαίνει στις ακόλουθες Προσκλήσεις.

Περισσότερα »

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος», στο πλαίσιο της Πράξης «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» (κωδ. Πράξης ΟΠΣ 355294), το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, προβαίνει στη Δημόσια Διαβούλευση του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού: «Προμήθεια εξοπλισμού για τη διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων του Υπ. Παιδείας Θ.Π.Α. στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (MAN)».

  Περισσότερα »

Το Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών–Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΙΠΕΜ/ΔΟΕ) ως Δικαιούχος των Πράξεων «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας», οι οποίες εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο για τη θέση Τεχνικού Υποστήριξης σε θέματα Πληροφορικής .

Περισσότερα »

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), στο πλαίσιο της Πράξης «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες – Οριζόντια Πράξη», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προβαίνει στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τέσσερις (4) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης για τη Διοικητική και Τεχνική στήριξη της Πράξης.

Περισσότερα »

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος», στο πλαίσιο της Πράξης «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» (κωδ. Πράξης ΟΠΣ 355294), το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, προβαίνει στη Δημόσια Διαβούλευση του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού: «Αναβάθμιση της κεντρικής δικτυακής υποδομής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού».

Περισσότερα »

Η Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Γ.Γ. Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ανακοινώνει ότι κατόπιν των με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ5/Φ.ΕΣΠΑ-818β/56837/906/15-6-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΓΓ- ΤΗΤ) και ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ5/Φ.ΕΣΠΑ-818β/73801/14942/2052/ 1060/26-7-2012 (ΑΔΑ: Β41ΑΓ-ΑΗΥ) αποφάσεων προβαίνει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση νέας προκήρυξης, βάσει του άρθρου 21 του ΠΔ 118/2007, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών συναφούς εξοπλισμού, γραφικής ύλης και αναλωσίμων τμήματα Α’ και Β’ προκήρυξης 818-2/2012) στο πλαίσιο του 1ου υποέργου ≪Σχεδιασμός αρχαιολογικής εκπαιδευτικής έκθεσης και βιωματικών εργαστηρίων≫, της ̟Πράξης ≪Το θέατρο ως φορέας Παιδείας και πολιτειακής αγωγής στην αρχαιότητα και σήμερα≫ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

  Περισσότερα »

Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) στο πλαίσιο των Πράξεων: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 και 2» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) στέλεχος για τη λογιστική υποστήριξη των ανωτέρω Πράξεων με αντικείμενο εργασίας και με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται στην οικεία Πρόσκληση.

Περισσότερα »

Τo ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ -, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «ΘΑΛΗΣ – Διερεύνηση μηχανισμών ανθεκτικότητας των καρκινικών βλαστικών κυττάρων από καρκίνο του μαστού σε γενοτοξικές βλάβες: εφαρμογή σε διάγνωση, εξατομικευμένη θεραπεία και πρόγνωση της εξέλιξης της νόσου», η οποία εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξεων «ΘΑΛΗΣ – Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 11: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προβαίνει στην Προκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης Έργου

  Περισσότερα »