Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο για "Ερευνητικά Προγράμματα"

Aνακοινώνεται σήμερα η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της με αριθ. πρωτ. 3031/28/02/2012, εγκυκλίου διευκρινίσεων επί ζητημάτων ένταξης και υλοποίησης των προτάσεων για τις πράξεις : «ΘΑΛΗΣ», «ΘΑΛΗΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» και «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ». Περισσότερα »

Σύμφωνα με τη δέσμευση μας, ανακοινώνονται σήμερα τα αποτελέσματα, για εκείνες τις προτάσεις που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο του Αρχιμήδη ΙΙΙ, στις οποίες δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία για χρηματοδότηση, όταν διαπιστώθηκε ότι στην Α΄ φάση είχε σημειωθεί βαθμολογική διαφορά μεταξύ των κριτών, άνω των 1,5 μονάδων. Η υπηρεσία αποφάσισε τον Ιούνιο 2011 να ορίσει έστω εκ των υστέρων και 3ο αξιολογητή. Περισσότερα »

Ενόψει των επικείμενων εντάξεων των εγκεκριμένων για χρηματοδότηση ερευνητικών έργων του ερευνητικού προγράμματος «Θαλής» και «Αρχιμήδης», κρίνεται αναγκαίο να διευκρινισθούν τα εξής:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη ενός ερευνητικού έργου (και στην περίπτωση του Προγράμματος «Αρχιμήδης», προϋπόθεση για να περιληφθεί ερευνητικό έργο στο τεχνικό δελτίο του ΤΕΙ, ως σχετικό υποέργο) είναι το Τμήμα του Συντονιστή του ερευνητικού έργου να έχει καταθέσει στην ΑΔΙΠ την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος με βάση την οποία ξεκινά η διαδικασία για την εξωτερική αξιολόγηση του τμήματος. Περισσότερα »

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων του Ερευνητικού Προγράμματος “Θαλής” στις οποίες είχε διαπιστωθεί διαδικαστική ατέλεια στην α΄φάση αξιολόγησης (σχετική ανακοίνωση: www.edulll.gr 06.10.2011) και ανακοινώνονται οι τελικές προτάσεις που προκρίνονται προς χρηματοδότηση. Περισσότερα »

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Οδηγού Διαχείρισης σε συνέχεια της  με αρ. πρωτ. 11671/24-07-2009 Πρόσκλησης  με ΚΩΔ:49, όπως επικαιροποιήθηκε  για την συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς  πόρους  Πράξη : «ΘΑΛΗΣ », Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Περισσότερα »

Συμπληρωματικά των ήδη ανακοινωθέντων 200 προτάσεων προς χρηματοδότηση ανακοινώνονται σήμερα και επιπλέον προτάσεις για τις οποίες ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και οι οποίες ισοβαθμούν ή έχουν ανώτερη βαθμολογία με την τελευταία εγκριθείσα πρόταση της θεματικής τους (*εξακολουθεί η αξιολόγηση σε προτάσεις στις οποίες διορθώθηκε διαδικαστικό σφάλμα της α’ φάσης) Περισσότερα »

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τα ερευνητικά προγράμματα «Θαλής» και «Αρχιμήδης ΙΙΙ» ανέδειξε 400 συνολικά προτάσεις (200 για το κάθε πρόγραμμα) που προβάλλουν την ποιότητα του ερευνητικού έργου και το δυναμικό των ερευνητών της χώρας. Περισσότερα »

Ανακοινώνονται σήμερα 200 προτάσεις που διακρίθηκαν βαθμολογικά και προκρίνονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Θαλής» και αντίστοιχα 200 προτάσεις για το ερευνητικό πρόγραμμα «Αρχιμήδης». Περισσότερα »

Παρακαλούνται τα κάτωθι Πανεπιστήμια να αποστείλουν άμεσα, τα συμπληρωματικά στοιχεία που απαιτούνται για την ένταξη των υποτροφιών των ΥΔ που δεν έχουν ενταχθεί στην Α’ φάση ένταξης της πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ» ώστε να ακολουθήσει η αναμενόμενη χρηματοδότηση τους. Περισσότερα »

Αναφορικά με την κατηγορία πράξης «Ηράκλειτος» και προς αποφυγή της όποιας παρανόησης, διευκρινίζεται ότι η πρόσβαση στα φύλλα αξιολόγησης των προτάσεων γίνεται μέσω των CDROM που έχει αποστείλει η Ειδική Υπηρεσία προς τα Ιδρύματα. Περισσότερα »