Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Νέα Έργα

Η δημόσια διαβούλευση για έργα που υλοποιούνται μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για τη διαμόρφωση ενός νέου τρόπου λειτουργίας και πρακτικής που θα ανοίξει το δρόμο για έναν ουσιαστικό δημόσιο διάλογο. Προτεραιότητα είναι η εξωστρέφεια του Επιχειρησιακού Προγράμματος και η επικοινωνία με τους πολίτες στη βάση των αρχών της διαφάνειας και της υπευθυνότητας. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα πλαισιωθεί η παρούσα ιστοσελίδα με μία ανοιχτή κουλτούρα συμμετοχικών διαδικασιών. Η διαβούλευση έχει στόχο το μοίρασμα γνώσεων, την ανταλλαγή ιδεών, την αποτελεσματική οργάνωση δράσεων και την αξιοποίηση της φωνής των πολιτών.

Αρχείο για "Νέα Έργα"

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” εισάγει σε δημόσια διαβούλευση το τεύχος προκήρυξης διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου «Υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας στα ΜΜΕ με σκοπό την προβολή των ενεργειών του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”».

Το έργο συχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις. Καταληκτική ημερομηνία: 18.1.2013

Περισσότερα »

Τίθενται σήμερα σε διαβούλευση τα εξής σχέδια Προσκλήσεων:

(1) Πρόσκληση προς τα ΑΕΙ για μία οριζόντια δράση δικτύωσης και κοινών δράσεων (όπου δυνάμει αποφάσεων των Συνόδων θα υποβάλει πρόταση μία σύμπραξη ΑΕΙ με ένα ΑΕΙ ως leader οι οποίοι θα αναλάβουν για λογαριασμό όλων):

Η Πρόσκληση περιλαμβάνει την Πράξη με τίτλο «Δίκτυο Συνεργασίας ΑΕΙ για την ενίσχυση των Δομών Υποστήριξης Φοιτητών προς τη μελλοντική τους σταδιοδρομία» που θα απευθύνεται στα ΑΕΙ ως δυνητικούς δικαιούχους καλώντας ένα ΑΕΙ (ή μία σύμπραξη ΑΕΙ) να αναλάβει για λογαριασμό όλων

To Σχέδιο Πρόσκλησης τίθεται σε διαβούλευση έως 19 Σεπτεμβρίου.

(2) Πρόσκληση με ανοιχτό περιεχόμενο πράξεων και με δυνητικούς δικαιούχους ομάδες ΑΕΙ (στο ΟΠΣ του ΕΠΕΔΒΜ θα προβλέπεται ένα ΑΕΙ ως leader) για χρηματοδότηση προτάσεων από ομάδες συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, για συγκεκριμένα πεδία δράσης (Δίκτυα Στοχευμένης εμβέλειας)

To Σχέδιο Πρόσκλησης τίθεται σε διαβούλευση έως 19 Σεπτεμβρίου.

(3) Πρόσκληση προς τον Ενιαίο Διοικητικό Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης & το ΕΔΕΤ για δράσεις Κεντρικής Υποστήριξης του όλου συστήματος υποστήριξης του φοιτητή για τη μελλοντική του σταδιοδρομία

Η Πρόσκληση περιλαμβάνει τις Πράξεις

(α) την Πράξη με τίτλο «Μηχανισμός Κεντρικής Υποστήριξης ΑΕΙ για την ενίσχυση των Δομών Υποστήριξης Φοιτητών προς τη μελλοντική τους σταδιοδρομία» που θα απευθύνεται στον Ενιαίο Διοικητικό Τομέα Ανωτάτης Εκπαίδευσης για να αναλάβει ως δικαιούχος μόνος ή σε σύμπραξη με άλλον αρμόδιο φορέα

(β) την Πράξη με τίτλο «Διαδικτυακός κόμβος πληροφόρησης (Ψηφιακή Βιβλιοθήκη) επί ζητημάτων στήριξης του φοιτητή για τη μελλοντική του σταδιδορομία (unicareers.gov.grμε δικαιούχο που θα καθορισθεί μετά τη διαβούλευση. Εξετάζονται οι ΕΔΕΤ Α.Ε., Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ΙΤΥΕ, ή Ενιαίος Διοικητικός Τομέας (που θα αναθέσει σε ανάδοχο).

To Σχέδιο Πρόσκλησης τίθεται σε διαβούλευση έως 25 Ιουλίου.

Το αρχείο του (1) Σχεδίου Πρόσκλησης υπό διαβούλευση. (PDF|658 KB)

Το αρχείο του (2) Σχεδίου Πρόσκλησης υπό διαβούλευση. (PDF|697 KB)

Το αρχείο του (3) Σχεδίου Πρόσκλησης υπό διαβούλευση. (PDF|752)

 

 

Το ηλεκτρονικό αρχείο του Σχεδίου Πρόσκλησης για Διαβούλευση (DOC|840ΚΒ)

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας της διαβούλευσης έως 15/10/2010