Υποβολή Αιτήσεων Πληρωμών για τα ΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013 (Εγκύκλιος & Πίνακες)_19.5.2016

Οδηγός Ολοκλήρωσης ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαδικασία ένταξης τμηματοποιημένων πράξεων

Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013

Εγκύκλιος Ολοκλήρωσης Πράξεων 2007-2013_9.12.2015

Μη Ανάληψη Νομικών Δεσμεύσεων στο πλαίσιο υλοποίησης πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ

Ενέργειες για το επικείμενο κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013_Αυγ.2015

Συμφωνία Εξυγίανσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Τροποποιήσεις Ενταγμένων Πράξεων

Πρόταση εγγραφής πιστώσεων 2014 πράξεων ΕΠΕΔΒΜ των συγχρηματοδοτούμενων ΣΑΕ του ΥΠΑΙΘ

Αποσαφήνιση εφαρμογής εγκυκλίου εξυγίανσης και κλεισίματος Ε.Π. του ΕΣΠΑ

Εγκύκλιος για τη χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2014