Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Η παροχή υπηρεσιών υψηλού επαγγελματικού επιπέδου από τους εργαζομένους που εμπλέκονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Τελικοί Δικαιούχοι) ενισχύεται από την τακτική επιμόρφωσή τους σε θέματα που άπτονται του εργασιακού τους αντικειμένου.

Η προσπάθεια αυτή αποτελεί μέριμνα ιδιαίτερης σημασίας για την Ειδική Υπηρεσία καθώς η επικαιροποίηση και εμβάθυνση της γνώσης αποτυπώνει μια ουσιαστική παράμετρο της φιλοσοφίας της Δια Βίου Μάθησης.

Στην κατηγορία αυτή, προνοείται και ενθαρρύνεται η συμμετοχή των στελεχών της Υπηρεσίας και των άλλων φορέων του Υπουργείου που εμπλέκονται στους Άξονες Προτεραιότητας, σε εξειδικευμένα προγράμματα, τα οποία διαμορφώνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Προγράμματος. Ο σχεδιασμός και η διοργάνωση τους πραγματοποιείται σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς επιμόρφωσης και οι θεματικές ενότητες καλύπτουν συνήθως:

  • την πορεία υλοποίησης των έργων (σύλληψη, προγραμματισμός, εφαρμογή, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και τροποποιήσεις),
  • την αποτύπωση των διοικητικών εφαρμογών (εξελίξεις στη νομοθεσία, διαδικασίες χρηματοδότησης, σύνταξη συμβάσεων, πληροφοριακά συστήματα),
  • τα θέματα ανάπτυξης δεξιοτήτων του προσωπικού (εκμάθηση ξένων γλωσσών, βελτίωση επιπέδου χρήσης προγραμμάτων υπολογιστών)
  • την ενημέρωση για τις καλές πρακτικές και την εμπειρία από αντίστοιχα προγράμματα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών

Αρχείο για "Εκπαιδευτικά Σεμινάρια"

ΜΟΝΑΔΑ Δ’ Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

(26/06/2015) 2η Τροποποίηση της οριζόντιας Πράξης «Εκπαίδευση – επιμόρφωση στελεχών της ΕΥΔ ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ», στους Άξονες Προτεραιότητας 13, 14, 15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ 13 – ΑΠ 14 – ΑΠ 15 (PDF| 1,27 MB)

Περισσότερα »