Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» για την Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013, όπως εγκρίθηκε με την αρ. Ε(2007)5634/16-11-07 και τροποποιήθηκε με την αρ. Ε(2011)8228/18-11-11 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα.

Βασικό πλαίσιο ανάπτυξης του στρατηγικού σχεδιασμού για την παιδεία κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 αποτελεί το τετράπτυχο Ανάπτυξη – Ανταγωνιστικότητα – Εκπαίδευση – Απασχόληση. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ασκεί καθήκοντα στρατηγικού σχεδιασμού και συντονισμού της εφαρμογής των πράξεων του τομέα παιδείας των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος, σε συνέχεια και της από 18.11.11 τροποποίησης, ανέρχεται πλέον σε 1.694 εκ. ευρώ δημόσια δαπάνη (ΔΔ), από τα 2.058 εκ. ευρώ που ήταν αρχικά, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Η κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται σε 1.440  εκ. ευρώ και το ποσοστό συγχρηματοδότητησης σε 85%. Το ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση έχει μονοταμειακό χαρακτήρα αφού οι δράσεις του συγχρηματοδοτούνται μόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

Το ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» επικεντρώνεται σε τέσσερις (4) Στρατηγικούς Στόχους.

1ος Στρατηγικός Στόχος: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης».

Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και των αποκεντρωμένων δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητάς του, ώστε να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες του και να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας.

Eιδικοί στόχοι
 • Αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, ενίσχυση της κινητικότητας του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού
 • Αποτίμηση της προόδου στην εκπαίδευση, μέσω της εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας – αξιολόγησης των συντελεστών του εκπαιδευτικού συστήματος
 • Επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαίδευση
 • Ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ)
 • Ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με έμφαση στην καινοτομία και τις τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Δράσεις εξειδίκευσης

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ
Α/ΑΔΡΑΣΕΙΣ – ΤΙΤΛΟΣ
1Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή
2Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών – Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Γ’ βάθμιας Εκπαίδευσης
3Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Αναμόρφωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
4Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
5Δράσεις για τον πολιτισμό στην Εκπαίδευση
6Ανάπτυξη του συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας
7Διεθνές Πανεπιστήμιο
8Αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων
9Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας και τεκμηρίωσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
10Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
11Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Ψηφιακή Βάση Γνώσεων – Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο – Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία
12Ψηφιακές παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα
13Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
14Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
15Ψηφιακές δράσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση / e-course
16Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης – Προγράμματα Ομογένειας
17Πιστοποίηση μαθητών σε ICT & εφαρμογές για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας
18Αναλυτικά προγράμματα ειδικών σχολείων
19Μητρώο ΑμεΑ – Παρεμβάσεις σε Δομές Ειδικής Αγωγής
20Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
21Ολοήμερα Σχολεία
22Δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών – ΖΕΠ
23Διαπολιτισμική εκπαίδευση
24Επιμόρφωση εκπαιδευτικών – Πιστοποίηση παιδαγωγικής κατάρτισης
25Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT
26Επιμόρφωση εκπαιδευτικών – Εισαγωγική επιμόρφωση
27Μελέτες σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους
28Προγράμματα ευαισθητοποίησης

 

2ος Στρατηγικός Στόχος: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας»

Ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης, με δυνατότητες για τη συνεχή βελτίωση των προσόντων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των νέων. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου άξονα, συμπεριλαμβάνεται ειδική μέριμνα για την προώθηση και ενσωμάτωση της ισότητας των δύο φύλων και της ισότητας ευκαιριών.

Eιδικοί στόχοι
 • Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενίσχυση του περιεχομένου της
 • Αναβάθμιση της τεχνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης, με στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητάς της
 • Αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας
Δράσεις εξειδίκευσης

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α/ΑΔΡΑΣΕΙΣ – ΤΙΤΛΟΣ
1Αναμόρφωση προγραμμάτων ΙΕΚ και λοιπών φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης – Ανάπτυξη συστήματος πιστωτικών μονάδων
2Υποτροφίες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
3Αναμόρφωση προγραμμάτων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ
4Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ
5Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης
6Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
7Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας
8Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)
9Ειδικά Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης / Επαγγελματικής Εμπειρίας
10ΣΕΠ α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης και ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ
11Γραφεία Διασύνδεσης γ΄βάθμιας εκπαίδευσης
12Επιχειρηματικότητα Νέων γ΄βάθμιας εκπαίδευσης
13Παρεμβάσεις ανάδειξης και υποστήριξης καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών (Κυψέλες Επιχειρηματικότητας)
14Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας

 

3ος Στρατηγικός Στόχος: «Ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων»

Διεύρυνση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις διά βίου εκπαίδευσης, για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα προωθήσουν την προσωπική ανάπτυξη, θα αυξήσουν την ενεργό συμμετοχή στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα των γυναικών και θα συμβάλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, μειώνοντας τον κοινωνικό αποκλεισμό και διευκολύνοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση. Προς την κατεύθυνση αυτή δίνεται έμφαση στη συμμετοχή των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, των ατόμων με αναπηρία και των γυναικών σε δράσεις διά βίου μάθησης.

Eιδικοί στόχοι
 • Ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών διά βίου εκπαίδευσης και της ίσης πρόσβασης σε αυτήν – αύξηση της συμμετοχής μέσω παροχής ειδικών κινήτρων
 • Ενίσχυση των ενεργειών διά βίου εκπαίδευσης και καθιέρωση κινήτρων για την αύξηση της συμμετοχής
 • Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Δράσεις εξειδίκευσης

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Α/ΑΔΡΑΣΕΙΣ – ΤΙΤΛΟΣ
1Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
2Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ)
3Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες
4Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα
5Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης
6Λοιποί Φορείς Διά Βίου Εκπαίδευσης
7Προγράμματα Διά Βίου με έμφαση στον Πολιτισμό
8Ειδικά Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης
9Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)
10Σχολές γονέων και της τοπικής κοινωνίας
11Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 

4ος Στρατηγικός Στόχος: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας»

Ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, μέσω α) της προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας και β) της ποιοτικής αναβάθμισης και του στοχευμένου θεματικού προσανατολισμού των μεταπτυχιακών σπουδών στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και άλλους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, προκειμένου να ενισχυθούν περαιτέρω οι δεξιότητες του ερευνητικού δυναμικού, σύμφωνα με τις προοπτικές της επιστήμης και τις ανάγκες του παραγωγικού τομέα.

Eιδικοί στόχοι
 • Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό.
 • Αναβάθμιση του επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών, ώστε να συμβάλουν στην παραγωγή και τη διάχυση νέας γνώσης, με έμφαση στις θετικές επιστήμες και τις ΤΠΕ.
Δράσεις εξειδίκευσης

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Α/ΑΔΡΑΣΕΙΣ – ΤΙΤΛΟΣ
1Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών
2ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ
3Υποστήριξη Ερευνητικών Ομάδων
4ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ
5ΘΑΛΗΣ
6ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΓΓΕΤ – Υποστήριξη συνεργασίας ερευνητών με παραγωγικούς φορείς
7ΘΑΛΗΣ – Ερευνητικά Κέντρα
8Υποτροφίες

 

Η επιλέξιμη γεωγραφική περιοχή για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» είναι το σύνολο της χώρας.

H διάρθρωση των Αξόνων Προτεραιότητας έχει ως εξής:

 

Α.Π.ΤΙΤΛΟΣ
Α.Π. 1Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης
Α.Π. 2Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου
Α.Π. 3Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Α.Π. 4Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης
Α.Π. 5Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου
Α.Π. 6Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Α.Π. 7Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης
Α.Π. 8Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου
Α.Π. 9Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Α.Π. 10Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης
Α.Π. 11Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου
Α.Π. 12Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Α.Π. 13Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης
Α.Π. 14Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου
Α.Π. 15Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

Οι 8 Περιφέρειες Σύγκλισης περιλαμβάνουν τις περιφέρειες: Αν. Μακεδονίας & Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης.

Οι 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου περιλαμβάνουν τις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας.

Οι 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου περιλαμβάνουν τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου.