Νέα Υπουργική Απόφαση σχετικά με τις ρυθμίσεις για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων της περιόδου 2007-2013.

Σημείωση: Οι Δικαιούχοι που θα απαντήσουν στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας, θα πρέπει να συμπληρώσουν τα έντυπα που είναι συνημμένα στη νέα Υπουργική Απόφαση. Η αίτηση θα εξεταστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θέτει η νέα Υπουργική Απόφαση.

Η Υπουργική Απόφαση (PDF|178 KB)
Τα συνημμένα έντυπα (Παραρτήματα 1-10) (ZIP|128 KB)

______________________________________________________________________________________________

Πρότυπο εγχειρίδιο τεκμηρίωσης διαδικασιών υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων

______________________________________________________________________________________________

21/04/2010 5η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας

 

26/10/2009 Έκδοση ΚΥΑ 43101/ΕΥΘΥ 2038/2009 για την εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 περί διαχειριστικής επάρκειας φορέων που υλοποιούν έργα δημόσιου χαρακτήρα

Διευκρινίσεις σχετικά με τις Προγραμματικές Συμβάσεις α.π. 45985/ΕΥΘΥ 2123/17.09.2009

 

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας κατά τη Μεταβατική Περίοδο

31/03/2009 4η Πρόσκληση

16/03/2009 3η Πρόσκληση

18/07/2008 2η Πρόσκληση

22/05/2008 1η Πρόσκληση

______________________________________________________________________________________________

Οδηγίες για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων περιόδου 2007 – 2013 (ZIP|178 KB) για το διάστημα μέχρι την έναρξη της εφαρμογής του Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων / Μεταβατική Περίοδος