Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Έρευνα

Παρά την πολυπλοκότητα και το εκτεταμένο εύρος εξειδίκευσης των αντικειμένων που άπτονται του τομέα της «Έρευνας» έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί προσκλήσεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» & που καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα του δεσμευμένου για την έρευνα προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα μέχρι την τρέχουσα χρονική περίοδο έχουν δημοσιοποιηθεί οι κάτωθι προσκλήσεις:

  1. η αρ. πρωτ. 29022/30.12.2008 «Ηράκλειτος ΙΙ – Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος»
    • Δικαιούχος: ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  2. η αρ. πρωτ. 9510/19-06-2009 Πρόσκληση: του Υπ.Ε.Π.Θ. για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ».
    • Δικαιούχος: ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)
  3. η αρ. πρωτ. 11671/24-07-2009 Πρόσκληση: «Θαλής – Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας».
    • Δικαιούχος: ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓ/ΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Αρχείο για "Έρευνα" » "Νέα Έργα"

Υπό Αξιολόγηση

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π.: 9510/19-06-2009) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» κατηγορίας πράξης «Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό», πράξη «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ»
Περισσότερα »