Σχετικό έργο Εντάχθηκε

8η Τροποποίηση: Τροποποιείται η υπ. αρ. 28 Πρόσκληση της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με αρ. πρωτ. 2786/03-03-2009

Το αρχείο της 8ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|214 KB)

Νέο – Έντυπο Υποβολής Πρότασης (για υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης σε Τμήματα που δεν έχουν περιληφθεί σε ενταγμένες Πράξεις)

Συνοδευτικά έγγραφα (για υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης σε Τμήματα που δεν έχουν περιληφθεί σε ενταγμένες Πράξεις)

(14/2/2013) 7η Τροποποίηση: Τροποποιείται η υπ. αρ. 28 Πρόσκληση της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με αρ. πρωτ. 2786/03-03-2009

Το αρχείο της 7ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|238 KB)

Το αρχείο της χρονικής επέκτασης και αύξησης προϋπολογισμού (PDF|219 KB)

(09/07/2012) 6η Επικαιροποίηση: Επικαιροποιείται η υπ. αρ. 28 Πρόσκληση της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με αρ. πρωτ. 2786/03-03-2009

Το αρχείο της 6ης Επικαιροποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 1.040 KB)

(09/02/2012) 5η Επικαιροποίηση: Επικαιροποιείται η υπ. αρ. 28 Πρόσκληση της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με αρ. πρωτ. 2786/03-03-2009

Το αρχείο της 5ης Επικαιροποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 886 KB)

(17/05/2011) 4η Επικαιροποίηση: Επικαιροποιείται η υπ. αρ. 28 Πρόσκληση της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με αρ. πρωτ. 2786/03-03-2009

Το αρχείο της 4ης Επικαιροποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 774 KB)

(21/3/2011) 3η Επικαιροποίηση: Επικαιροποιείται η υπ. αρ. 28 Πρόσκληση της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με αρ. πρωτ. 2786/03-03-2009

Το αρχείο της 3ης Επικαιροποίησης της Πρόσκλησης (PDF|1,1 MB) (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 21-03-2011)

(26/7/2010) 2η Επικαιροποίηση: Επικαιροποιείται η υπ. αρ. 28 Πρόσκληση της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με αρ. πρωτ. 2786/03-03-2009 (Επικαιροποίηση 20-05-2009) (Ημερομηνία 2ης επικαιροποίησης 21-04-2010).

Το αρχείο της 2ης Επικαιροποίησης της Πρόσκλησης (DOC|1,6 MB) (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 26-07-2010)

(21/4/2010) 1η Επικαιροποίηση: Επικαιροποιείται η υπ. αρ. 28 Πρόσκληση της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με αρ. πρωτ. 2786/03-03-2009 (Επικαιροποίηση 20-05-2009) (Ημερομηνία 1ης επικαιροποίησης 20-05-2009).

Το αρχείο της 1ης Επικαιροποίησης της Πρόσκλησης (DOC|1,6 MB) (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 21-04-2010)

(14/8/2009) Υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων για τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των πράξεων «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίων» και «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας ΤΕΙ», «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων» και «Γραφεία Διασύνδεσης ΤΕΙ», «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων» και «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ» και «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίων» και «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ» σε συνέχεια των Προσκλήσεων της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με αριθμ. πρωτ. 2785/03-03-2009 και 2786/03-03-2009 (Επικαιροποίηση 20-05-2009)

Υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων (σε .doc μορφή)

(21/5/2009) Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με αριθμ. πρωτ. 2786/03-03-2009 προς τα Ιδρύματα του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των κατηγοριών πράξεων «Γραφεία Διασύνδεσης Ανώτατης», «Πρακτική Άσκηση Ανώτατης», «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Ανώτατης»

Με την παρούσα Πρόσκληση δίνεται ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009
Το αρχείο της επικαιροποιημένης Πρόσκλησης (σε .doc μορφή)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ “ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ”

Υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων (σε .doc μορφή)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

(7/4/2009) Χρονική Παράταση για την Υποβολή Προτάσεων σχετικά με τις Προσκλήσεις του Υπ.Ε.Π.Θ προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας με αριθμ. πρωτ. 2785/03-03-2009 και 2786/03-03-2009 στο πλαίσιο των κατηγοριών πράξεων «Γραφεία Διασύνδεσης Ανώτατης», «Πρακτική Άσκηση Ανώτατης», «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Ανώτατης» που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» [κωδικοί σχετικών Προσκλήσεων 27 και 28]

Το αρχείο της απόφασης χρονικής παράτασης (σε .doc μορφή)

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 2786/03-03-2009) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ» «Γραφεία Διασύνδεσης ΤΕΙ» «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ» «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (σε .doc μορφή)

Έντυπα Υποβολής Πρότασης (σε .zip μορφή)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ “ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ” (DOC|422 ΚΒ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ “ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ” (DOC|424 ΚΒ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ” (DOC|858 ΚΒ)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ” (DOC|47 ΚΒ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ “ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ” (DOC|422 ΚΒ)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ “ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ” (DOC|424 ΚΒ)