Σχετικό έργο Εντάχθηκε

(24/10/2013) 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π 3379/23-03-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την Πράξη με τίτλο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3.

Το αρχείο της 1ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|506 KB)

Πρόσκληση (Α.Π 3379/23-03-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την Πράξη με τίτλο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3.

Καλούνται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, ως Δικαιούχοι, να υποβάλουν προτάσεις, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της Πρόσκλησης

Το αρχείο της Πρόσκλησης (DOC|1,178 ΜB)

Το Παράρτημα της Πρόσκλησης (DOC|241 ΚB)

Απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής έως τις 30 Απριλίου ’10 (DOC|39 KB)

Διευκρινίσεις για την πρόσκληση [14-4-2010] (DOC|54 ΚB)

Διευκρινίσεις για την πρόσκληση [9-4-2010] (DOC|61 ΚB)

Διευκρινίσεις για την πρόσκληση [1-4-2010] (DOC|72 ΚB)

Διευκρινίσεις για την πρόσκληση [31-3-2010] (DOC|35 ΚB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ(DOC|396 ΚB)