Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για την εκτέλεση της πράξης «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Λειτουργία – Ανάπτυξη)», που υλοποείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης) εξωτερικό συνεργάτη ως Ερευνητικό Επιστημονικό Προσωπικό (Academic Assistant) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής δραστηριότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|149KB)

Για περισσότερες λεπτομέρειες συνδεθείτε με τον υπερσύνδεσμο :  http://rc.ihu.edu.gr/apasxolhsh_energes.php