Ο Ειδικός Λογαριασμός του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, για την υλοποίηση του έργου «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Λειτουργία – Ανάπτυξη)», που είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια επιστημονικών περιοδικών σε έντυπη μορφή, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|251KB)

Για περισσότερες λεπτομέρειες συνδεθείτε με τον υπερσύνδεσμο : http://rc.ihu.edu.gr/diagwnismoi_energoi.php