Ο Ειδικός Λογαριασμός του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, για την υλοποίηση του έργου «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Λειτουργία – Ανάπτυξη)», που είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκπόνηση έργου με αντικείμενο τη σύνταξη μελέτης ενεργειακής επιθεώρησης στα κτίρια του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την εκτέλεση εργασιών που αφορούν στη βελτίωση και αναβάθμιση της ενεργειακής αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος που βρίσκονται στο 14ο χλμ. Θεσ/νίκης – Μουδανιών (κτίρια ιδιοκτησίας ΠΑΣΕΓΕΣ).

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|215KB)

Για περισσότερες λεπτομέρειες συνδεθείτε με τον υπερσύνδεσμο : http://rc.ihu.edu.gr/diagwnismoi_energoi.php