Σχετικό έργο Εντάχθηκε

(05/02/2014) 6η  Τροποποίηση της με Α.Π. 9234/17-06-09 Ανοιχτής Πρόσκλησης με κωδικό 39 για την Κατηγορία Πράξεων «Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης στο πλαίσιο προγραμματισμού, σχεδιασμού, προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ και των δράσεών του»

Το αρχείο της 6ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|477 KB)

 

 (02/02/2012) 5η Επικαιροποίηση της με Α.Π. 9234/17-06-09 Ανοιχτής Πρόσκλησης Κατηγορίας Πράξεων «Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης στο πλαίσιο προγραμματισμού, σχεδιασμού, προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ και των δράσεών του»

Το αρχείο της 5ης επικαιροποίησης της Πρόσκλησης (PDF|386 KB)

(13/01/2012) 4η Επικαιροποίηση της με Α.Π. 9234/17-06-09 Ανοιχτής Πρόσκλησης Κατηγορίας Πράξεων «Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης στο πλαίσιο προγραμματισμού, σχεδιασμού, προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ και των δράσεών του»

Το αρχείο της 4ης επικαιροποίησης της Πρόκλησης (pdf|212 KB)

(14/9/2011) 3η Επικαιροποίηση της με Α.Π. 9234/17-06-09 Ανοιχτής Πρόσκλησης Κατηγορίας Πράξεων «Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης στο πλαίσιο προγραμματισμού, σχεδιασμού, προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ και των δράσεών του»

Το αρχείο της 3ης επικαιροποίησης της Πρόσκλησης (PDF|209 KB)

(28/5/2010) 2η Επικαιροποίηση της με Α.Π. 9234/17-06-09 Ανοιχτής Πρόσκλησης Κατηγορίας Πράξεων «Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης στο πλαίσιο προγραμματισμού, σχεδιασμού, προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ και των δράσεών του»

Το αρχείο της 2ης επικαιροποίησης της Πρόσκλησης (σε .doc μορφή)

(16/4/2010) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π. 9234/17-06-09) για την κατηγορία πράξης «Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης στο πλαίσιο προγραμματισμού, σχεδιασμού, προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ και των δράσεών του».

Το αρχείο της επικαιροποιημένης Πρόσκλησης (σε .doc μορφή)

(17/6/2009) Ανοιχτή Πρόσκληση με κωδ. 39 (Α.Π.: 9234/17-06-2009) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» κατηγορίας πράξεων «Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης στο πλαίσιο προγραμματισμού, σχεδιασμού, προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ και των δράσεών του» Το αρχείο της Πρόσκλησης (σε .doc μορφή)